Leap Day หรือวันอธิกวาร ที่ 4 ปีมีเพียงครั้งเดียว

Leap Day หรือวันอธิกวาร ที่ 4 ปีมีเพียงครั้งเดียว

วันที่ 29 กุมภาพันธ์เป็นวันพิเศษที่จะมีขึ้นทุกๆ 4 ปีเท่านั้น เรามีชื่อสำหรับวันนี้: Leap Day หรือ Leap Day ในปี 2024 Google ได้สร้าง Doodle เพื่อเป็นเกียรติแก่วันพิเศษนี้เพื่อบอกว่า Happy Leap Day! ใช้ “กบ” เป็นสัญลักษณ์ในการกระโดดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม เพราะกระโดด แปลว่า กระโดด

สำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ ศาสตราจารย์ลิลลี่เคยอธิบายไว้ในคอลัมน์ของเธอครั้งหนึ่ง “บุคคลมีชื่อเสียงเขียน” ในไทยรัฐออนไลน์ว่าคำว่า “อธิกาวาระ” เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤตล้วนๆ คำนำหน้า adhik หมายถึงเกินหรือเพิ่มขึ้น ในขณะที่คำว่าสงครามหมายถึง “วัน” และหมายถึงวันเพิ่มเติม

คำว่า ปีอธิกสุรทิน ตามพจนานุกรม คำว่า ปีอธิกสุรทิน จะออกเสียงว่า อาติกะ หรือ อาติกกะ เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง มากกว่า, มากกว่า, เพิ่มเติมเป็นคำนาม.

คำว่าสุรทิน มาจากคำว่า sur + tin tin แปลว่า วัน ซูร์ ในที่นี้จะหมายถึง “ผู้กล้าหาญ นักรบ หรือดวงอาทิตย์” อาจจะหมายถึงดวงอาทิตย์ สุรทินจึงแปลว่า “วันสุริยคติ” ซึ่งโดยปกติคือเดือนกุมภาพันธ์ ปีปกติที่มี 28 วันเรียกว่า “ปีปกติ” และปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันเรียกว่า “ปีอธิกสุรทิน”

Leap Day หรือวันอธิกวาร ที่ 4 ปีมีเพียงครั้งเดียว

ส่วนที่มาของวันเพิ่มเติมอีก 1 วัน มีสูตรคำนวณอยู่ในเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้างอิงมาจาก รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ สำนักบริการไอที มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชี้แจงว่า การแบ่งปีตามปฏิทินสากลสามารถแบ่งออกเป็นปีปกติมี 365 วัน และปีอธิกสุรทินมี 366 วัน โดยบวกวันเพิ่มเข้ากับวันที่ 29 กุมภาพันธ์ มีปีอธิกสุรทินเพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลา 365.24218 ครั้ง จึงต้องปรับจำนวนวันต่อปีเพื่อไม่ให้จำนวนวันต่อปีเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางการโคจร

การคำนวณเพื่อดูว่าปีหนึ่งมีวันที่ 29 กุมภาพันธ์หรือไม่ ให้หลักการของปีอธิกสุรทินชัดเจน สูตรถูกกำหนดดังนี้:

กุมภาพันธ์มี 29 วันทุกๆ 4 ปี หารปีด้วย 4 ถือเป็นปีอธิกสุรทิน
ปรับถ้าปีที่หารด้วย 100 ลงตัวเป็นปีปกติ
ถ้าปีหารด้วย 400 เท่าๆ กัน ให้ปรับปีอธิกสุรทินอีกครั้ง
หลักการของปฏิทินกรีกคือทุกๆ 400 ปีจะมีการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขข้างต้น อีก 400 ปี จะมีทั้งหมด 146,097 วัน ตัวเลข 146097 หารด้วย 7 ลงตัว ดังนั้น ระบบปฏิทินนี้มีอายุ 400 ปีพอดี และจะเกิดซ้ำอีกหลายครั้ง และถ้า 146097 หารด้วย 400 เราจะได้ 365.2425 หรือพูดได้ว่า ความยาวเฉลี่ยของปีคือ 65.2425

หากเราเปรียบเทียบกับเวลาการโคจรที่แท้จริงของโลกเราจะเห็นว่าตามหลักการนี้จะมีข้อผิดพลาดประมาณ 1 วันทุกๆ 2,500 ปีโดยประมาณ ซึ่งหมายความว่าก่อนรอบ 2,500 ปี จะต้องปรับวันที่อีกครั้งหนึ่ง วัน. เวลา. หลายๆ คนเสนอให้ปรับปีที่หารด้วย 1600 ให้เป็น 365 วันอีกครั้ง